Kolaudacja – od cenzury do reklamy

Kolaudacja – od cenzury do reklamy

Kolaudacja w sposób oczywisty kojarzy się komisyjnym oglądaniem filmu, słuchowiska, widowiska teatralnego. Po seansie następowała dyskusja o wartościach przedstawionego materiału i  o możliwej sile ideowego oddziaływania. Kolaudacja była jednym z warunków dopuszczenia materiału z zakresu sztuki wizualnej do obiegu w krajach socjalistycznych i rządzonych przez systemy totalitarne.

Znaczenie terminu kolaudacja

Rzeczownik „kolaudacja” pochodzi od łacińskiego collaudatio „pochwała” od collaudare „wspólnie chwalić”,  laudare „chwalić”, „sławić”. Oznacza komisyjny odbiór filmu, słuchowiska , przedstawienia teatralnego i odbycie dyskusji na temat jego wartości oraz ideowego oddziaływania. W krajach socjalistycznych lub państwach autorytarnych był to rodzaj cenzury, który decydował o pokazaniu danego materiału społeczeństwu. W wielu przypadkach cenzorzy domagali się zmian w wymowie politycznej materiału, zarządzali restrykcje w kwestii rozpowszechnienia, a nawet całkowicie zakazywali dystrybucji.

Kolaudacja w świecie biznesu

Obecnie kolaudacja nadal jest oglądaniem komisyjnym zrealizowanego materiału, jednakże w trochę innym celu. Nie chodzi o wychowanie obywatela w duchu jakiejś ideologii, czy o dostosowywanie przekazu do linii władzy. Kolaudacja jest momentem, w którym producenci reklam, klipów muzycznych, gier, filmów, realizatorzy projektów wspólnie przedstawiają klientowi materiał, rozmawiają o ewentualnych poprawkach. Najczęściej chodzi o poprawki dotyczące kwestii typowo technicznych, np.: efektów audiowizualnych, podkreślenie światła, cieni, wyeksponowanie detali. Celem kolaudacji jest dostarczenie klientowi, a w dalszej kolejności odbiorcy, materiału wizualnego zgodnego z jego oczekiwaniami. Jeżeli klient jest zadowolony, to kolaudacja zamyka projekt. Przeważnie odbywa się w miłej atmosferze. Wszystkie spostrzeżenia dotyczące produkcji przekazywane są na bieżąco i omawiane. Później podejmowana jest decyzja, co dalszych losów owych zastrzeżeń, czy będą uwzględnione, czy też materiał pozostaje bez zmian. W czasie kolaudacji są sprawdzane prawa autorskie do utworów. Każde niedopilnowanie w tej kwestii to gigantyczne koszty finansowe i wizerunkowe dla producenta materiału.

 Budowlane znaczenie terminu

Słowo kolaudacja ma zastosowanie w budownictwie i oznacza komisyjne sprawdzenie zgodności wykonanych robót budowlanych z planem i kosztorysem. Od wyników tego sprawdzenia nieraz zależy dalszy los inwestycji budowlanej.

Jedynym „cenzorem” wszelkich treści wizualnych: reklamy, klipów, gier, filmów jest odbiorca. To jego decyzje konsumenckie (zakup gry, oglądanie reklamy, kupno biletu do kina) decydują o sukcesie danego materiału. Kolaudacja w biznesie ma na celu pozbawienie materiału wad technicznych, doprowadzenie go do perfekcji. Jest to szczególny czas, kiedy twórcy materiału wizualnego mogą zaprezentować efekty swojej pracy i zderzyć z oczekiwaniami klientów, wysłuchać ich ewentualnych zastrzeżeń, dodatkowych pomysłów i wprowadzić poprawki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *